projecten Marmos Bodemmanagement

In de afgelopen 20 jaar heeft Marmos Bodemmanagement opdrachten uitgevoerd voor o.a. gemeentes, provincies, waterschappen en Bodem+. Hieronder volgt een selectie van uitgevoerde projecten.

Bodemkwaliteitskaarten / Nota's bodembeheer

Bodemkwaliteitskaarten van de landbodem, inclusief Nota bodembeheer voor de volgende gemeentes / samenwerkingsverbanden:

De Nota bodembeheer van de gemeente Borsele was één van de eerste Nota’s in Nederland met gebiedsspecifiek beleid. Ook in de overige Nota’s zit in meer of mindere mate gebiedsspecifiek beleid. Op verschillende plaatsen gebiedsspecifiek beleid voor DDT in voormalige boomgaarden

In 2017 heeft Marmos Bodemmanagement een inventarisatie gemaakt van aandachtsgebieden voor lood in de provincie Zeeland (op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten)

Waterbodemkwaliteitskaarten in opdracht van:

PFAS

In 2020 zijn bodemkwaliteitskaarten PFAS opgesteld voor de volgende gemeenten / regio's, inclusief lokale invulling toepassingsnormen PFAS:

Vanaf 2002 tot 2008 heeft Marmos Bodemmanagement bodemkwaliteitskaarten op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet opgesteld voor verschillende gemeentes en andere initiatiefnemers van grondverzet. Bij al deze projecten heeft Marmos Bodemmanagement tevens het bijbehorende bodembeheerplan opgesteld.

Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB)

Samenwerkingsverbanden van gemeentes en waterschappen zijn bij de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit ondersteund middels het project Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB). Hiertoe heeft Bodem+ in de jaren 2009 t/m 2011 ILB-adviseurs ingeschakeld.

Marnix Mosselman is ILB-adviseur geweest voor de volgende samenwerkingsverbanden:

Voor de SMO-regio is onder andere in 2010 een enquête uitgevoerd over het ambitieniveau voor toezicht en handhaving van het Besluit bodemkwaliteit, gevolgd door een handhavingsdag in 2011. Verder is een analyse gemaakt van de invloed van de ‘nieuwe’ stoffen uit het standaardpakket van NEN5740 op de toetsing van individuele monsters en de toetsing van zones in bodemkwaliteitskaarten in Zeeland.

Landsdekkend beeld bodemkwaliteit (LDB) en aanpak werkvoorraad spoedlocaties

In 1998 zijn in het nationaal milieubeleidsplan 3 (NMP-3) voor de aanpak van de bodemverontreinigingsproblematiek twee belangrijke doelstellingen opgenomen:

In 2004 is vanwege bezuinigingen op het landelijke bodemsaneringsbudget voornoemde einddatum van 2022 verschoven naar 2030. Nog weer enkele jaren later is beleidsmatig het accent komen te liggen op de spoedeisende locaties: de gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering bij huidig (danwel voorgenomen) gebruik spoedeisend is vanwege onaanvaardbare risico's. Dit kunnen humane risico's, ecologische risico's danwel verspreidingsrisico's zijn. De aanpak van de humane risico's heeft daarbij de hoogste prioriteit. Wettelijk hoeven tegenwoordig ernstig verontreinigde locaties alleen te worden gesaneerd als er sprake is van een spoedeisende verontreiniging (of wanneer de verontreiniging na 1987 is veroorzaakt).

De belangrijkste projecten van Marmos Bodemmanagement op dit vlak zijn:

GIS / MapInfo

Het analyseren van data speelt in de verschillende projecten een belangrijke rol. Marmos Bodemmanagement heeft een ruime ervaring met het GIS-pakket MapInfo en met het bouwen van rekenmodellen in MsAccess.