Oude berichten

Marmos Bodemmanagement raamt omvang van humaan spoedeisende diffuse verontreiniging

17 oktober 2012

De gezamenlijke overheden hebben in het zogenaamde Bodemconvenant afspraken gemaakt over de spoedlocaties. In dit Bodemconvenant is afgesproken om de werkvoorraad aan spoedlocaties voor 1 juli 2013 in beeld te brengen, inclusief de acties en kosten om de risico's te saneren danwel beheersen voor 2013.
Bij gevoelige terreingebruiken kan ook diffuse verontreiniging met bijvoorbeeld lood boven de drempelwaarden voor een spoedeisende bodemverontreiniging voorkomen. Vraag is dus, in hoeverre ook de diffuse verontreiniging in oude stadscentra, dorpskernen en lintbebouwingen spoedlocaties oplevert. In opdracht van een omgevingsdienst gaat Marmos Bodemmanagement voor desbetreffende regio een raming maken van de omvang van de humaan spoedeisende diffuse bodemverontreiniging. Het project wordt uitgevoerd in het najaar van 2012.
Grofweg komt de aanpak neer op: